ÁszfÜzletszabályzat (ÁSZF)

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") határozzák meg a Artitech (székhely: 2146 Mogyoród Berekakácos u 21.., létrejöttét bejegyző bíróság: Pest  Megyei cégbíróság. Telephely: 2146 Mogyoród Berekakácos u 21.., Nyilvántartási szám : 52365575, adószám: 68867588-2-33, a továbbiakban: "Az Artitech .") kizárólagos tulajdonában álló és a Artitech  által működtetett www.lakasgepeszet.hu alatt üzemeltetett zártkörű internetes vásárlói klubként működő weboldal (a továbbiakban: "Weboldal", vagy „Artitech  áruház”) felhasználásának a feltételeit. Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági Artitech  vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalon regisztrál, saját fiókot/identitást hoz létre (a továbbiakban: a "Felhasználó"). Kérjük, hogy az oldal használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot!

A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a Artitech www.artitech.hu weboldalon található zártkörű internetes vásárlói klubjának oldalain található valamennyi árucikk (a továbbiakban: Termék) online adás-vétele. A Termékek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg.
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Artitech  áruházon keresztül történik. A Artitech  áruházban történő vásárlásra az "Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény" ("Ekrtv."), valamint. a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (Korm.rendelet) irányadó.

A termékeinket, kizárólag weboldalunkon tudja megrendelni.

 

Az eladó

Az eladó minden Termék vonatkozásában  Artitech.
Az elektronikus szerződéskötés lépései
Az Artitech  áruházban kizárólag regisztrált Felhasználó vásárolhat Termékeket. A regisztráció során regisztrációs adatlapot kell kitölteni egy létező e-mail cím, vezeték- és keresztnév, nem, születési év és egy jelszó megadásával. A regisztrációval online szerződés jön létre az Ekrtv. 5. § (4) bekezdésének megfelelően.
A regisztrációt követően tudja az Artitech  a Felhasználónak biztosítani a Termékek vásárlásához, a korábbi vásárlások megtekintéséhez és a megadott adatok módosításához szükséges hozzáférést. A regisztrációval a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Artitech  általános hírlevelet, heti hírlevelet küldjön részére. Az egyes hírlevelekről a Profil menüpontban valamint a levél alján található link útján van lehetőség leiratkozni.
A tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért az Artitech-t semminemű felelősség nem terheli. Artitech-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha elfelejti a jelszavát, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem Az Artitech-nek felróható – okból hozzáférhetővé válik.
A hibásan rögzített adatokat (adatbeviteli hibákat) bejelentkezés után, a Profil menüpontban lehet megváltoztatni.

Folyamatban lévő rendelést (előrendelést) érintő adatok módosítására nincs lehetőség.
A Artitech  áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen Üzletszabályzatban meghatározott módon, az alábbiak szerint.
Az egyes Termékek oldalán választhatja ki a megrendelni kívánt Termék jellemzőit (színét, méretét, stb.) és darabszámát (az alapértelmezett darabszám 1 db). A Artitech  korlátozhatja az egyes Termékekre leadható rendelési mennyiséget. A kiválasztott terméket a „Kosárba” gombra kattintva helyezheti a kosárba. A vásárlási folyamat folytatása, annak módosítása, törlése, vagy véglegesítése a kosárban, az ott megadott funkciókat jelző gombokkal történik.
A megrendelés leadása egy ajánlattétel a Felhasználó részéről az adott Termék megvásárlására. A Artitech  a megrendelése leadását a megrendelése elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja (előrendelés). Az előrendelés véglegesítéséről, így az ajánlata elfogadásáról a Artitech  legkésőbb a Termék raktárban történő befoglalását követően 48 órán belül külön e-mailben nyilatkozik. A szerződés az előrendelés elfogadásáról szóló Artitech  által így megtett nyilatkozat megérkezésekor jön létre Ön és a Artitech  között, mely a jelen Üzletszabályzatban hivatkozott online szerződésnek minősül.
Az előrendelés során a Felhasználó ajánlatához nincs kötve, megrendelését bármikor töröltetheti a iroda@artiklima.hu címre küldött e-mail útján. Megrendelés részleges törlésére nincs lehetőség. Az előrendelés Artitech  általi elfogadását követően ajánlati kötöttség jön létre.
A Profilját Ön bármikor töröltetheti, a Profil törlésével a szerződés megszűnik, egyben tárolt személyes adatai törlésre kerülnek a Artitech  rendszeréből, ide nem értve a törvény által kötelezően kezelt adatokat.

Vételár, fizetési feltételek
Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk nettó, illetve bruttó vételára. A termékek mellett szereplő vételárak nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban, tehát azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon.
Abban az esetben, ha a Artitech  leggondosabb eljárása ellenére is hibás ár kerül az online áruházban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék vagy szolgáltatás általánosan elfogadott piaci árától nagyban eltérő árra, vagy ha egy esetleges rendszerhiba miatt 0 Ft vagy 1 Ft kerül árként feltüntetésre, akkor a Artitech  nem köteles a Terméket a hibás áron értékesíteni. Ebben az esetben a Artitech  felajánlhatja a valós áron történő értékesítést, és amennyiben azt nem fogadja el, a megrendelés törlésével elállhat vásárlási szándékától.
A vételár kiegyenlítése utánvétes fizetési mód választása esetén a futárszolgálatnak vagy a kézbesítőnek készpénzben történhet átvételkor.

Szállítási feltételek

A szállítási idő az előrendelés visszaigazolásáról szóló értesítés dátumát követő naptól kezdődően legkésőbb 30 nap, kivéve, ha a Artitech  értesítést küld hosszabb szállítási időről.
A Felhasználó hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a Vásárlót terhelik. A kézhez vételtől - elállás esetén a termék Artitech  általi visszavételéig - a kárveszély a Felhasználót terheli.
Akciós időszak alatt, kizárólag a megjelölt termékek képezik az ajánlat részét. További termékeink a normál tarifa szerinti költséggel kerülnek kiszállítás alá.

Kellék-és termékszavatosságra, jótállásra vonatkozó feltételek

A Termékre vonatkozóan a Artitech kellék-és termékszavatosságot vállal.
Termékszavatossági igény esetén a Termék hibája esetén Ön kijavítást, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül nem lehetséges - a Termék cseréjét igényelheti, ha a Termékből elérhető cseretermék áll rendelkezésre. A Termék hibásnak tekintendő, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a termékleírásban feltüntetett tulajdonságokkal. Ön a hiba észlelésekor késedelem nélkül, azaz legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 (két) héten belül köteles a hibát a Artitech számára a jelen Üzletszabályzatban meghatározott módon közölni. A kellék-és termékszavatosságra vonatkozó részletes tájékoztató a jelen Üzletszabályzat 1. sz. mellékletét képezi
Egyes termékekre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási igény érvényesíthető.

A vásárlástól való elállás joga

A megrendelt termékek kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül joga van indokolás nélkül elállni vásárlási szándékától. Ezt akként teheti meg, hogy elállási szándékát egy, Az Artitech-hez küldött e-mail üzenetben jelzi az alábbi e-mail címen: iroda@artiklima.hu vagy Artitech telephelyére küldött levél formájában (elállási nyilatkozat). Az elállási jog csak fogyasztóként történő vásárlás esetén gyakorolható, gazdálkodó szervezeteket (vállalkozásokat) az elállási jog – törvényi rendelkezések alapján – nem illeti meg.
A vásárlással kötelezi magát arra, hogy elállása esetén a Terméket adatainak pontos megjelölésével, saját költségén, postai úton, vagy futárszolgálat útján az elállási nyilatkozat megtételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldi a Artitech 2146 Mogyoród Berekakácos u 21. címre. Személyes átvételi lehetőséget a Artitech a telephelyén (2146 Mogyoród Berekakácos u 21) biztosít előzetes telefonos egyeztetés alapján.  Az áru visszajuttatásának költségeit Ön viseli, egyéb költség azonban ez esetben nem terheli. Az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat azonban meg kell térítenie.
A jelen Üzletszabályzat elfogadásával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy elállás, illetve a megrendelés törlése esetén az Artitech a kifizetett teljes vételárat (teljes megrendeléstől való elállás esetén beleértve az utánvét kezelési költségét) bankszámlaszám és számlatulajdonos nevének megadását követően banki átutalással térítse vissza legkésőbb az elállást (elállási nyilatkozat Artitech számára való megérkezését, hozzáférhetővé válását) követő 14 (tizennégy) napon belül, vagy a megrendelés törlését követő 14 (tizennégy) napon belül. Elállás esetén az Artitech a vételárat visszatartja addig, ameddig Ön a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Részleges elállás esetén kizárólag az adott Termék vételára kerül visszautalásra.
Az elállási jogról szóló részletes tájékoztató és az elállási nyilatkozat mintája a jelen Üzletszabályzat 2. sz. mellékletét képezi.

Panaszügyintézés

A Termékkel vagy az Artitech tevékenységével kapcsolatos fogyasztói panaszait az alábbi címen érvényesítheti, kérdéseivel ide fordulhat:

Artitech
Cím: 2146 Mogyoród Berekakácos u 21.
E-mail: iroda@artiklima.hu
Telefon: +36 70 330 8606

Az ügyfélszolgálati kapcsolati pontok belépett állapotban elérhetőek, belső ügyfélszolgálati kapun keresztül.
A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, az Ön által megadott e-mail címre, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg.
A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgáljuk ki és válaszoljuk meg.
Amennyiben Az Artitech-vel fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, fogyasztói békéltető testülethez, bírósághoz vagy a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat jogai érvényesítése érdekében.
A www.artitech.hu.hu -n történő vásárlás során magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

Felelősség korlátozása

Az Artitech  nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:
• Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja abban, hogy csatlakozzon az Artitech  weboldalára, ott megrendelést adjon le.
• Számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.
• Kérjük, hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő vírusok és úgynevezett férgek ellen.
• A Felhasználó jelszavának megőrzése teljes mértékben a Ön felelőssége, az Artitech nem vállal felelősséget a jelszó, illetve a felhasználói felület illetéktelen használatából eredő kárért.

Adatvédelem

Az Artitech a birtokába jutott adatokat az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján bizalmasan a jelen Üzletszabályzat rendelkezéseivel összhangban kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra, a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében használja fel. Adatai kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései alapján járunk el.
Profil adatai a regisztráció fennállásáig, a számlázással kapcsolatos adatai a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli az Artitech  a regisztrációkor vagy azt követően a felhasználói fiók beállítása során adott hozzájárulása alapján az Ön részére a fiókjával és vásárlásaival kapcsolatban, továbbá az Artitech  áruház és annak a szolgáltatásait érintő változásokról, valamint reklám és promóciós céllal tájékoztatókat, üzeneteket küldhet az Ön által megadott telefonszámra vagy e-mail címre. Az üzenet alján található leiratkozásra utaló linkre történő kattintással, vagy az üzenetben megadott egyéb módon bármikor jelezheti, hogy a továbbiakban nem tart igényt ezen üzenetekre. A hírlevelekről a Profil menüpontban vagy a Artitech 5300 Karcag Forrás utca 14. postai címére küldött levélben, valamint az iroda@artiklima.hu ügyfélszolgálati e-mail címre küldött üzenetben is leiratkozhat.
A megrendelések teljesítéséhez, a Termékek kiszállítása tekintetében a Artitech  adatfeldolgozóként a Magyar Posta ZRt.-t (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) veszi igénybe.
Bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Artitech  által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait a  e-mail címre küldött levél útján, amelyre 30 napon belül írásban, e-mail útján adunk tájékoztatást.
Az adatai módosítását, törlését a jelen Üzletszabályzatban meghatározott módon kérheti, minden egyéb adatkezelési igényét az iroda@artiklima.hu email címre küldött e-mail útján kérheti.

Személyes adataival való vélt jogsérelem esetén az Infotv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bírósághoz fordulhat, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu) kezdeményezhet vizsgálatot.

Szellemi tulajdonjog

Bármi, ami a www.lakasgepeszet.hu weboldalon található, beleértve a mikro oldalakat, az Artitech kizárólagos tulajdonát képezi, vagy az adott szerzői jog és/vagy védjegy tulajdonos kifejezett engedélyével került felhasználásra. Az oldal, vagy mikro oldalak bármely másolása, terjesztése, közvetítése, kihelyezése, linkelése vagy megváltoztatása az Artitech  engedélye nélkül szigorúan tilos. A jelen rendelkezések megszegése a szerzői jog, védjegyek vagy egyéb szellemi tulajdon megsértésének minősül, amely a Felhasználó polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonását vonhatja maga után. Az Artitech  ., valamint a VOGEL és a KITE Pázsit márkanév és logó az Artitech tulajdona. Az Artitech  minden ehhez kapcsolódó jogot fenntart magának. Az Artitech www.lakasgepeszet.hu weboldalán megjelenő minden egyéb márkanév és logó, hacsak nem jelezték másként, az adott márkanév és logó tulajdonosáé.
Az Artitech jogosult jelen Üzletszabályzatot a Felhasználók tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően az első használat alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben, az ezt követően leadott megrendelésekre vonatkozóan. A Felhasználók előzetes tájékoztatásának minősül a hírlevél, illetve az Üzletszabályzat módosított változatának a www.lakasgepeszet.hu oldalon való közzététele.
Artitech 2146 Mogyoród Berekakácos u 21.
Adóigazgatási szám: 68867588-2-33
Nyilvántartási szám : 52365575
Email: iroda@artiklima.hu
www.artitech.hu

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

1. sz. melléklet
1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Artitech hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított  2 (két) héten belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

Komáromy Artúr EV.
Nyilvántartási szám : 52365575 68867588-2-33
2146 Mogyoród Berekakácos u 21.
Telephely: 2146 Mogyoród Berekakácos u 21.
Telefon: +36703308606
Árajánlat kérése:
iroda@artiklima.hu

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Artitech nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

A termék hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet! Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás
Milyen esetben érvényesíthető jótállás?

Hibás teljesítés esetén szerződés, valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Artitech jótállásra köteles.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A tartós fogyasztási cikkek esetén a kötelező jótállási idő 1 év, a Korm. rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt termékekre vonatkozóan.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Elállási/Felmondási mintatájékoztató
2. sz. melléklet

Elállási/Felmondási jog
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni az Artitech .-vel kötött szerződéstől.
Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Artitech 2146 Mogyoród Berekakácos u 21..; iroda@artiklima.hu. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, az Artitech a kifizetett teljes vételárat (teljes megrendeléstől való elállás esetén beleértve az utánvét kezelési költségét) bankszámlaszám és számlatulajdonos nevének megadását követően banki átutalással téríti meg legkésőbb az elállást (elállási nyilatkozat Artitech számára való megérkezését, hozzáférhetővé válását) követő 14 (tizennégy) napon belül. Elállás esetén az Artitech a vételárat visszatartja addig, ameddig Ön a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Részleges elállás esetén kizárólag az adott Termék vételára kerül visszautalásra.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül postai úton vagy futárszolgálattal visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.


Elállási/Felmondási nyilatkozat minta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: Artitech 2146 Mogyoród Berekakácos u 21.

Alulírott/ak
kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
…………………………………………………………………… (termék megnevezése)
…………………………………………………………………… (termékkód)

…………………………………………………………………… (megrendelésszám)
 
Átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

………………………………………….


Kelt: Mogyoród, 2019.12.27